Rrushi I Zi Sa Eshte I Shendetshem Nuk Ju Besohet / Lexojeni Studimin E Fundit Mbi Rrushin Do Habiteni…Rru shi është rritur mbi tokë për mijë.ra vjet dhe i ka ardhur në ndihmë njerëz imit jo vetëm për ushqim por edhe për shëndet Rrushin e gjejmë në var.iete madhësi dhe ngjyra të ndryshme. Rrushi i zi në veç anti është ndër më të pasurit me antioksidantë të cilët e mbrojnë orga.nizmin nga shumë sëmundje të ndryshme. Për pos antioksidantëve rrushi i zi është i pas.ur me fibër vitamina dhe minerale.JU FT.OJM TE SHT.YPNI VID.EON ME POS.HT ku shkruan SP.0N.SORED

Ndih mon kundër diabetit Antioksidantët tek rrushi i zi përmir.ësojnë aftësinë e trupit për përdorimin e glukozës dhe ulin nivelin e sheqerit në gjak. Për më tep ër rrushi ka një nivel të ulët glicemie që ndih.mon në zbutjen e simptomave të diabetit.JU FT.OJM TE SHT.YPNI VID.EON ME POS.HT ku shkruan SP.0N.SORED

Rru shi i zi i bën mirë zemrës Antioksidantët tek rrushi i zi lu.ftojnë radikalet e lira të cilat shkaktojnë së mundjet e zemrës. Antioksidantët tek rrushi i zi ndihm.ojnë në trajtimin e hiper tensionit dhe inflamacionit por edhe për.mirësojnë funksionet e enëve të gjakut.Shën deti i trurit – Antiokisdantët luajnë një rol të rëndë.sishëm në mbrojtjen e trurit kundër luhatjeve të humo rit dhe humbjes së kujtesës.

Shë ndeti i syve – Studimet kanë treguar se njerëzit që jeto.jnë në zonën e Mesdheut janë më pak të rrezikuar nga formimi i per des së syrit dhe problemet me shikimit.Kjo i atri buohet ushqimit dhe sidomos konsu.mit të rrushit dhe verës që prodhohet prej tij rrushi i zi për gjumë më të mirë ndonëse të kufiz.uara studimet tregojnë se rrushi në për gjithësi dhe ai i ziu në veçanti janë burime të shkël.qyera të melatoninës ky hormon ndihmon jo vetëm në ardh.jen e gjumit por edhe cilësinë e tij. Eks pertët thonë se ngrënia e rru.shit të zi në mbrëmje përmirëson cilësinë e gjumit.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *